lv | ru

Lai rastu risinājumu, ir jāapzinās problēma. Tādēļ uzņēmums piedāvā detalizētu ēku apsekošanu un enerģijas patēriņa analīzi, kā arī izstrādāt pārdomātu energoefektivitātes pasākumu plānu, ietverot visas ar ēkas stāvokli saistītās problēmas, ne tikai acīmredzamās.

Mēs piedāvājam:

- Ēku & Rūpniecisko energoauditu veikšanu
Patēriņa datu apstrāde un analīze, bāzes stāvokļa novērtēšana, iespējamo uzlabojumu tehniski – ekonomiskais izvērtējums atbilstoši likumdošanas prasībām.
 

- Ēku iekšējo inženiertīklu un industriālo siltumavotu tehnisko apsekošanu & novērtēšanu
Detalizēta esošās situācijas un sistēmu darbības izvērtēšana, nepieciešamo remontdarbu noteikšana, energoefektivitātes pasākumu identificēšana.
 

- Energoefektivitātes pasākumu plānu izstrādi
Ēku, industriālo, komerciālo un pašvaldību objektu energoefektivitātes pasākumu plānu izstrāde.